Opuštěný zámeček a zemědělské budovy / Abandoned chateau and farm house Ronov n. Doubravou -URBEX-

– Sledujte mě – facebooku
– youtube

– INFO o objektu Czech:
Původně na místě dnešního zámku stávala tvrz. Poprvé byla připomínána v roce 1430, kdy byla v majetku Zdeňka z Nestajova. Zámek byl s největší pravděpodobností postaven někdy po roce 1717, kdy místní ves s tvrzí prodal Jan Antonín Rabenhaupt ze Suché své manželce Anně Františce roz. Franchimontové z Frankenfeldu. V té době v okolí pro hrabata Caretto-Millesimo a pro žďárské cisterciáky pracoval Jan Blažej Santini-Aichl. Franchimontové byli s hrabaty Millesimo spřízněni a snad právě této známosti vděčíme za to, že architektem novostavby zámku se stal právě Santini.
Caretto Millesimové vlastnili pozdně barokní zámek s rozlehlým dvorem s hospodářskými budovami a sýpkou do roku 1800, kdy přešly pod nadaci pro podporu zchudlých šlechticů.
Po první světové válce koupil zámek s panstvím doktor Sova a došlo také k přestavbě zámecké budovy.
Další vývoj? Ten už asi napadne každého. Rok 1948 znárodnění, hospodářské budovy obsadilo JZD a na zámku se střídali různé instituce a nájemníci.
Po roce 1989 se už poměrně zchátralé panství navrátilo sestrám Aleně Mudroch a Miladě Gautschi, vnučkám původního majitele Dr. Sovy. Ti jej prodali.
V roce 2012 zámek je v držení společnosti Farm Moravany, za kterou stojí známý italský realitní magnát Mauro Piccinini. Ten je veden v dalších zhruba stovce podobných účelových firem, které po celé republice vlastní několik obdobných (a podobně zdevastovaných) objektů. O objekt zámku majitel nejeví zájem, mnohem raději by využil přilehlé pozemky, které by rád využil pro stavbu rodinných domů. Na barokní zámeček je smutný pohled a objekt je i s přilehlým hospodářským dvorem v dezolátním stavu. U vzácné barokní sýpky dokonce došlo ke zřícení střechy.
V roce 2018 došlo k zabezpečení zámečku. I díky naší návštěvě jsme zjistili, že zámek (pozemek č. 1/1) je v majetku společnosti Castello Moravany s.r.o., kde působí jako jednatel Mauro Piccinini, společníkem s vkladem je Ponte Carlo International Soparfi S.A. Rozsáhlé okolní pozemky, jsou v majetku společnosti CS AGRO Ronov a.s. Vše je nabízeno ke koupi (ceny jsou dohodou).
– Object INFO English:
Originally a stronghold stood on the site of today’s castle. It was first reminded in 1430, when it was owned by Zdeněk of Nestajov. The chateau was most likely built after 1717 when a local village with a fortress was sold by Jan Antonin Rabenhaupt from Suché to his wife Anne Frantisek. Franchimont from Frankenfeld. At that time in the neighborhood for Caretto-Millesimo and for the Cistercian women, Jan Blažej Santini-Aichl worked. The Franchimons were related to the Millesimo councilors, and perhaps we owe that knowledge to the fact that the architect of the new castle was Santini.
Caretto Millesim possessed a late Baroque château with a large courtyard with farm buildings and a granary until 1800 when they moved to the Foundation for the Support of Sick Nobles.
After the First World War, Dr. Sova bought the chateau with the estate, and the castle was rebuilt.
Next development? He probably thinks everyone. The year 1948 nationalization, economic buildings occupied JZD and the castle changed various institutions and tenants.
After 1989, the relatively dilapidated estate was restored by the sisters Alena Mudroch and Milada Gautschi, granddaughters of the original owner Dr. Owls. They sold it.
In 2012 the chateau is owned by Farm Moravany, which is home to the famous Italian real estate magnate Mauro Piccinini. This is being conducted in about a hundred similar similar companies, which have several similar (and similarly devastated) objects throughout the country. The owner of the castle is not interested, he would rather use the adjacent land he would like to use for the construction of family houses. The baroque chateau is a sad sight and the object is also with an adjoining economic yard in a desolate state. A rare baroque granary even collapsed.
In 2018, a castle was secured. Thanks to our visit, we found that the castle (plot No. 1/1) is owned by Castello Moravany s.r.o., where it acts as executive agent Mauro Piccinini, a contributor to the contribution is Ponte Carlo International Soparfi S.A. Extensive surrounding land is owned by CS AGRO Ronov a.s. Everything is offered for purchase (prices are by agreement).
– SOUŘADNICE: Neuvádím z důvodů špatného stavů budov a přespávají na místě bezdomovci”

– HUDBA:
YouTube hudbaFuente – Source

Opuštěný zámeček a zemědělské budovy / Abandoned chateau and farm house Ronov n. Doubravou -URBEX-

EN.- Urban exploration is usually about exploring areas away from urban centers, industrial zones, or abandoned areas. But also for ancient ruins and areas impossible to access, everything depends on each explorer.

ES.- La exploración urbana normalmente se trata de la exploración de zonas alejadas de los núcleos urbanos, zonas industriales, o abandonadas. Pero también por ruinas antiguas y zonas imposibles de acceder, todo depende de cada explorador.

Urbexvideos.eu es la exploración urbana llevada a tu pantalla ! Disfruta de todos los videos de Urbex que existen en una misma página web y todo categorizado por zonas !

Saludos exploradores ! 😉

Publicado en Czech Republic y etiquetado , , , , , , , , , .

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *